Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
incrust
incrust
[in'krʌst]
Cách viết khác:
encrust
[in'krʌst]
như encrust


/in'krʌst/

ngoại động từ (incrust) /in'krʌst/
phủ một lớp vỏ ngoài
khảm
to encrust a teak wood box with mother of pearl khảm xà cừ một hộp gỗ tếch

nội động từ
thành một lớp vỏ ngoài; làm thành một lớp vỏ ngoài

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "incrust"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.