Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
insipid
insipid
[in'sipid]
tính từ
vô vị, nhạt phèo
chán ngắt, tẻ ngắt, không sinh động


/in'sipid/

tính từ
vô vị, nhạt phèo
chán ngắt, tẻ ngắt, không sinh động

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "insipid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.