Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
intermundane
intermundane
[,intə'mʌndein]
tính từ
tồn tại giữa trần gian; thế tục


/,intə'mʌndein /

tính từ
giữa các thiên thể

Related search result for "intermundane"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.