Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
irrupt
irrupt
[i'rʌpt]
nội động từ
xông vào, xâm nhập
nổ bùng (sự phẫn nộ của quần chúng...)
tăng vọt (số dân...)


/i'rʌpt/

nội động từ
xông vào, xâm nhập
nổ bùng (sự phẫn nộ của quần chúng...)
tăng vọt (số dân...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "irrupt"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.