Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kilolitre
kilolitre
['kilou,litə]
Cách viết khác:
kiloliter
['kilou,litə]
danh từ
kilôlit


/'kilou,litə/ (kiloliter) /'kilou,litə/

danh từ
kilôlit

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "kilolitre"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.