Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lash
lash
[læ∫]
danh từ
dây buộc ở đầu roi
cái roi
cái đánh, cái quất; sự đánh, sự quất bằng roi
to be sentenced to the lash
bị phạt roi, bị phạt đòn
lông mi ((cũng) eye lash)
sự mắng nhiếc, sự xỉ vả; sự chỉ trích, sự đả kích
to be under the lash
bị đả kích gay gắt
động từ
đánh, quất
to lash a horse across the back with a whip
quất roi vào lưng ngựa
to lash its tail
quất đuôi vào hông (thú)
to lash against the windows
tạt mạnh vào cửa sổ (mưa)
đánh vào bờ, đập vào bờ (sóng)
waves lashed against the shore
sóng đập vào bờ
kích thích, kích động
speaker lashes audience into a fury
diễn giả kích động những người nghe làm cho họ phẫn nộ
mắng nhiếc, xỉ vả; chỉ trích, đả kích
buộc, trói
to lash two things together
buộc hai cái lại với nhau
to lash out
đá bất ngờ (ngựa)
to lash out at someone
chửi mắng như tát nước vào mặt ai
to lash out into strong language
chửi rủa một thôi một hồi


/læʃ/

danh từ
dây buộc ở đầu roi
cái roi
cái đánh, cái quất; sự đánh, sự quất bằng roi
to be sentencel to the lash bị phạt roi, bị phạt đòn
lông mi ((cũng) eye lash)
sự mắng nhiếc, sự xỉ vả; sự chỉ trích, sự đả kích
to be under the lash bị đả kích gay gắt

động từ
đánh, quất
to lash a horse across the back with a whip quất roi vào lưng ngựa
to lash its tail quất đuôi vào hông (thú)
to lash against the windows tạt mạnh vào cửa sổ (mưa)
to lash [against] the shore đánh vào bờ, đập vào bờ (sóng)
kích thích, kích động
speaker lashes audience into a fury diễn giả kích động những người nghe làm cho họ phẫn nộ
mắng nhiếc, xỉ vả; chỉ trích, đả kích
buộc, trôi
to lash two things together buộc hai cái lại với nhau !to lash out
đá bất ngờ (ngựa) !to lash out at someone
chửi mắng như tát nước vào mặt ai !to lash out into strong language
chửi rủa một thôi một hồi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lash"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.