Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lemonade

lemonade


lemonade

Lemonade is a drink made from water, lemon juice, and sugar.

[,lemə'neid]
danh từ
nước chanh


/,lemə'neid/

danh từ
nước chanh

Related search result for "lemonade"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.