Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lightning

lightning


lightning

Lightning is a flash of light in the sky caused by an electrical storm.

['laitniη]
danh từ
chớp; sét
to be struck by lightning
bị sét đánh
a flash of lightning
một tia chớp
as quick as lightning ,like a streak of lightning ; like (greased) lightning
nhanh như chớp, trong nháy mắt
lightning never strikes in the same place twice
(tục ngữ) sét chẳng đánh ai hai lần
tính từ
đột ngột, nhanh như cắt
a lightning strike
cuộc đình công đột ngột (không báo trước)
lightning war
chiến tranh chớp nhoáng
with lightning speed
rất nhanh, chớp nhoáng


/'laitniɳ/

danh từ
chớp, tia chớp
as quick as lightning; like lightning; with lightning speed nhanh như chớp, trong nháy mắt
a lightning strike cuộc đình công đột ngột (không báo trước)
lightning war chiến tranh chớp nhoáng

Related search result for "lightning"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.