Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
loquacious
loquacious
[lou'kwei∫əs]
tính từ
nói nhiều, ba hoa
líu lo, ríu rít (chim); róc rách (suối)


/lou'kweiʃəs/

tính từ
nói nhiều, ba hoa
líu lo, ríu rít (chim); róc rách (suối)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "loquacious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.