Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mainsail
mainsail
['meinseil]
danh từ
(hàng hải) lá buồm chính


/'meinsl/

danh từ
(hàng hải) buồm chính

Related search result for "mainsail"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.