Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
meteoric
meteoric
[,mi:ti'ɔrik]
tính từ
(thuộc) sao băng, như sao băng
thành công nhanh chóng
a meteoric rise to fame
danh tiếng nổi như cồn


/,mi:ti'ɔrik/

tính từ
(thuộc) sao băng, như sao băng
khí tượng
(nghĩa bóng) rạng rỡ trong chốc lát, sáng người trong chốc lát (như sao băng)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "meteoric"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.