Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
out-thrust
out-thrust
['autθrʌst]
danh từ
(kiến trúc) sự đè ra phía trước; áp lực ra phía ngoài
ngoại động từ
đưa ra, chìa ra


/'autθrʌst/

danh từ
(kiến trúc) sự đè ra phía trước; áp lực ra phía ngoài

ngoại động từ outthrust
đưa ra, chìa ra

Related search result for "out-thrust"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.