Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outpace
outpace
[aut'peis]
ngoại động từ
đi nhanh hơn


/aut'peis/

ngoại động từ
đi nhanh hơn

Related search result for "outpace"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.