Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outshout
outshout
[aut'∫u:t]
ngoại động từ
hét to hơn, hét át
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) át (ai) bằng lý lẽ vững hơn


/aut'ʃu:t/

ngoại động từ
hét to hơn, hét át
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) át (ai) bằng lý lẽ vững hơn

Related search result for "outshout"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.