Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
paraphrastic
paraphrastic
[,pærə'fræstik]
tính từ
có tính diễn giải, có tính chất chú giải dài dòng


/,pærə'fræstik/

tính từ
diễn tả bằng ngữ giải thích, có tính chất chú giải dài dòng

Related search result for "paraphrastic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.