Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pelta
pelta
['peltə]
danh từ, số nhiều peltae
cái mộc nhỏ, cái khiên nhỏ
(thực vật học) khiên


/'peltə/

danh từ, số nhiều peltae /'pelti:/
cái mộc nhỏ, cái khiên nhỏ
(thực vật học) khiên

Related search result for "pelta"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.