Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pettifoggery
pettifoggery
['petifɔgəri]
danh từ
trò thầy cò thầy kiện
thói cãi cọ lặt vặt
thói vụn vặt


/'petifɔgəri/

danh từ
trò thầy cò thầy kiện
thói cãi cọ lặt vặt
thói vụn vặt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pettifoggery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.