Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pickaninny
pickaninny
[,pikə'nini]
Cách viết khác:
piccaninny
[,pikə'nini]
như piccaninny


/'pikənini/ (pickaninny) /'pikənini/

danh từ
đứa bé da đen (ở Mỹ, Nam phi, Uc)

tính từ
bé bỏng, bé tí xíu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pickaninny"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.