Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pillow-slip


/'piloukeis/ (pillow-slip) /'pilouslip/
slip) /'pilouslip/

danh từ
áo gối

Related search result for "pillow-slip"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.