Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ploddingly
ploddingly
['plɔdiηli]
phó từ
đi nặng nề khó nhọc, lê bước đi
cần cù, cật lực, rán sức


/'plɔdiɳli/

phó từ
đi nặng nề khó nhọc, lê bước đi
cần cù, cật lực, rán sức

Related search result for "ploddingly"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.