Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
polychrome
polychrome
['pɔlikroum]
Cách viết khác:
polychromatic
[,pɔlikrou'mætik]
như polychromatic


/,pɔlikrə'mætik/ (polychrome) /'pɔlikroum/

tính từ
nhiều sắc

danh từ, (như)
tranh nhiều màu; tượng nhiều nàu; bình nhiều màu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "polychrome"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.