Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
preferable
preferable
['prefrəbl]
tính từ
(không đi với more) (preferable to something / doing something) được thích hơn cái gì; thích hợp hơn
cold food would be preferable in this heat
với cái nóng này thì thức ăn lạnh thích hợp hơn
he finds country life preferable to living in the city
anh ta nhận ra rằng sống ở nông thôn hay hơn là sống ở thành thị


/'prefərəbl/

tính từ
đáng thích hơn, đáng ưa hơn

Related search result for "preferable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.