Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
preventer
preventer
[pri'ventə]
danh từ
người ngăn chặn, người cản trở, người ngăn ngừa; vật ngăn chặn, vật cản trở
(hàng hải) dây bổ sung; chốt bổ sung


/pri'ventə/

danh từ
người ngăn cản, người ngăn trở, người ngăn ngừa; vật ngăn cản, vật ngăn trở
(hàng hải) dây bổ sung; chốt bổ sung

Related search result for "preventer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.