Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
public spirit
public+spirit
['pʌblik'spirit]
danh từ
tinh thần lo lắng đến lợi ích chung; tinh thần vì mọi người


/'pʌblik'spirit/

danh từ
tinh thần chí công vô tư; tinh thần vì nước vì dân

Related search result for "public spirit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.