Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
purify
purify
['pjuərifai]
ngoại động từ
làm cho sạch, lọc trong, tinh chế
rửa sạch, gột sạch (tội lỗi), làm thanh khiết, làm trong trắng
(tôn giáo) tẩy uế


/'pjuərifai/

ngoại động từ
làm sạch, lọc trong, tinh chế
rửa sạch, gột sạch (tội lỗi), làm thanh khiết, làm trong trắng
(tôn giáo) tẩy uế

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "purify"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.