Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
quip
quip
[kwip]
danh từ
lời châm biếm, lời nói chua cay
lời nói nước đôi
nội động từ
châm biếm, chua cay (về cách nói)


/kwip/

danh từ
lời châm biếm, lời nói chua cay
lời nói nước đôi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "quip"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.