Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
raphia
raphia
['reifiə]
Cách viết khác:
raffia
['ræfiə]
như raffia


/'ræfiə/ (raphia) /'reifiə/

danh từ
sợi cọ sợi (dùng để làm mũ, nón, chiếu...)
(thực vật học) cây cọ sợi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "raphia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.