Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
resolved
resolved
[ri'zɔlvd]
tính từ
quyết tâm, kiên quyết (về người)


/ri'zɔlvd/

tính từ
quyết tâm, kiên quyết

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "resolved"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.