Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
roister
roister
['rɔistə]
nội động từ
làm om sòm, làm ầm ĩ
chè chén ầm ĩ, liên hoan ồn ào


/'rɔistə/

nội động từ
làm om sòm, làm ầm ĩ
chè chén ầm ĩ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "roister"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.