Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sambur
sambur
['sæmbə]
danh từ
(động vật học) nai bờm


/'sæmbə/

danh từ
(động vật học) nai bờm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sambur"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.