Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
savvy
savvy
['sævi]
danh từ
sự hiểu biết; lương tri
nội động từ (savvied)
hiểu, biết
no savvy
không biết, không hiểu


/'sævi/

danh từ
sự hiểu biết, sự khôn khéo

động từ
hiểu, biết
no savvy không biết, không hiểu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "savvy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.