Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scalpriform
scalpriform
['skælprifɔ:m]
tính từ
hình lưỡi đục (răng cừu)


/'skælprifɔ:m/

tính từ
hình lưỡi đục (răng cừu)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.