Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
seconde


/sə'kɔnd/

danh từ
thế đỡ, thế tránh (trong đấu gươm)

Related search result for "seconde"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.