Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shipment
shipment
['∫ipmənt]
danh từ
việc gửi hàng; việc chất hàng lên tàu
hàng gửi; hàng được chất lên tàu


/'ʃipmənt/

danh từ
sự xếp (hàng) xuống tàu
hàng hoá trên tàu
sự gửi hàng bằng đường biển

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "shipment"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.