Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
snobbery
snobbery
['snɔbəri]
Cách viết khác:
snobbishness
['snɔbi∫nis]
như snobbishness


/'snɔbiʃnis/ (snobbery) /'snɔbəri/

danh từ
tính chất trưởng giả học làm sang, tính chất đua đòi
sự màu mè, sự điệu bộ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "snobbery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.