Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spudder
spudder
['spʌdə]
danh từ
gậy nạy vỏ (để nạy vỏ cây)


/'spʌdə/

danh từ
gậy nạy vỏ (để nạy vỏ cây)

Related search result for "spudder"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.