Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stuttering
stuttering
['stʌtəriη]
tính từ
lắp bắp


/'stʌtəriɳ/

tính từ
lắp bắp

Related search result for "stuttering"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.