Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
supramundane
supramundane
['su:prə'mʌndein]
tính từ
ở ngoài thế giới
vượt phàm trần


/'sju:prə'mʌndein/

tính từ
ở ngoài thế giới
vượt phàm trần

Related search result for "supramundane"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.