Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sweepstakes
sweepstakes
['swi:psteik]
Cách viết khác:
sweepstake
['swi:psteiks]
như sweepstake


/'swi:psteik/ (sweepstakes) /'swi:psteiks/

danh từ
lối đánh (cá ngựa) được vơ cả (người được vơ hết tiền)

Related search result for "sweepstakes"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.