Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unfix
unfix
[ʌn'fiks]
ngoại động từ
tháo ra, mở ra, cởi ra, bỏ ra
xáo trộn; đảo lộn
a new discovery that unfixed all established notions
một phát minh mới đã làm đảo lộn tất cả các quan niệm đã có
nội động từ
bung ra, rời ra


/'ʌn'fiks/

ngoại động từ
tháo ra, mở ra, cởi ra, bỏ ra

nội động từ
bung ra, rời ra

Related search result for "unfix"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.