Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uninfected
uninfected
[,ʌnin'fektid]
tính từ
không bị lây nhiễm, không bị nhiễm
không suy đồi, không đồi bại


/ʌnin'fektid/

tính từ
không bị lây nhiễm, không bị nhiễm
không suy đồi, không đồi bại

Related search result for "uninfected"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.