Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unpack

unpack
[,ʌn'pæk]
ngoại động từ
mở (gói, va li...), tháo, lấy/dở (kiện hàng)tháo dỡ

/'ʌn'pæk/

ngoại động từ
mở (gói, va li...) tháo (kiện hàng)

Related search result for "unpack"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.