Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unpaid
unpaid
[,ʌn'peid]
tính từ
(tài chính) chưa trả tiền, chưa thanh toán
(+ for) chưa trả xong
the car is three years old and still unpaid for
xe này đã được ba năm rồi mà chưa trả hết tiền
chưa nhận được tiền công, không nhận được tiền công (người)
an unpaid baby-sitter
người giữ trẻ không được trả công
được làm mà không trả công cho người làm (công việc)
unpaid labour
lao động không công
không trả bưu phí, không dán tem (thư)
the great unpaid
quan toà không lương


/'ʌn'peid/

tính từ
(tài chính) không trả, không thanh toán
không trả công, không trả lương
không trả bưu phí, không dán tem (thư) !the great unpaid
quan toà không lương

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unpaid"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.