Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unregistered
unregistered
[,ʌn'redʒistəd]
tính từ
chưa đăng ký, chưa vào sổ
không bảo đảm (thư..)


/' n'red ist d/

tính từ
không vào sổ, không đăng ký

Related search result for "unregistered"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.