Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
urbanise
urbanise
['ə:bənaiz]
Cách viết khác:
urbanize
['ə:bənaiz]
như urbanize


/' :b naiz/ (urbanise) /' :b naiz/

ngoại động từ
thành thị hoá

Related search result for "urbanise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.