Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uteri
uteri
['ju:tərai]
danh từ số nhiều của uterus
như uterus


/'ju:t r s/

danh từ, số nhiều uteri
(gii phẫu) dạ con, tử cung

Related search result for "uteri"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.