Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
valorise
valorise
['væləraiz]
Cách viết khác:
valorize
['væləraiz]
như valorize


/'væləraiz/ (valorise) /'væləraiz/

ngoại động từ
(thương nghiệp) bình ổn giá (hàng hoá...)

Related search result for "valorise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.