Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
violin

violin


violin

The violin is a stringed instrument.

[,vaiə'lin]
danh từ
(âm nhạc) đàn viôlông; vĩ cầm


/,vaiə'lin/

danh từ
(âm nhạc) đàn viôlông
người chơi viôlông (trong một dàn nhạc)

Related search result for "violin"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.