Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
whoa


/wou/ (whoa)

/woud/

thán từ

họ!, họ! (để ngựa... dừng lại)


Related search result for "whoa"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.