Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wow


/wau/

danh từ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) thành công ly kỳ, thành tựu không chê được

    it's a wow of a show thật là một biểu diễn hay không chê được

thán từ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ôi chao!, ái chà!, chà!


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "wow"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.